Home Případové studie Diagnostika v železniční dopravě

Diagnostika v železniční dopravě

Zadání

Významný provozovatel železniční infrastruktury (dále jen „klient“) oslovil společnost Deepview, aby mu poskytovala služby projektového řízení během implementace technologie v budoucnu umožňující průběžné monitorování kvality a technického stavu zařízení používaných v dopravní síti v celkové hodnotě cca 350 milionů Kč. Před vstupem Deepview byl projekt značně zpožděný.

Řešení

Společnost Deepview provedla analýzu stávajícího stavu projektu a zahájila jednání se zástupci všech zúčastněných subjektů za účelem vytvoření přehledu zbývajících úkolů a identifikace příčin zpoždění projektu. Na základě této analýzy redefinovala pravidla projektového řízení, vytvořila nový přehled úkolů, stanovila definice povinností subjektů zúčastněných na projektu a detailní harmonogram s plánem dalšího postupu. Všechny tyto výstupy byly odsouhlaseny zhotoviteli, kteří se zavázali k jejich dodržování.

V dalších fázích projektu Deepview prováděla kontrolu, zda jsou odsouhlasené výstupy a pravidla skutečně dodržovány a projekt je realizován dle harmonogramu. Za tímto účelem koordinovala schůzky s členy realizačního týmu, případně s jinými zúčastněnými subjekty, identifikovala vznikající hrozby, navrhovala pro ně adekvátní řešení a v součinnosti se zhotoviteli tato řešení realizovala.

Výstup

Díky intervenci Deepview klient dokončil původně opožděný projekt dle harmonogramu. Tím výrazně snížil riziko, že bude povinen vrátit veřejné prostředky, které mu byly uděleny na realizaci projektu. Instalovaná technologie v budoucnu umožní pravidelné monitorování prvků dopravní infrastruktury klienta z hlediska opotřebení, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cestujících.


Všechny případové studie

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280