Home Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

Deepview s.r.o. jako povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) přijímá oznámení podle ZOO podaná prostřednictví vnitřního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze učinit:

  • v listinné podobě zasláním nebo osobním doručením na adresu sídla Deepview s. r.o., Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 k rukám příslušné osoby v zalepené obálce se zřetelným označením „Oznámení podle z. č. 171/2023 Sb. NEOTVÍRAT“,
  • elektronicky do speciální schránky pro elektronickou poštu na níže uvedenou adresu příslušné osoby,
  • ústně před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví písemný nebo zvukový záznam (pro ústní oznámení je třeba si s příslušnou osobou dohodnout termín setkání),
  • ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví písemný nebo zvukový záznam.

Deepview s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Příslušná osoba a kontakty:

Ing. Borek Nagy

tel. č. +420 226 886 530 – v pracovní dny 9-16 hod

e-mail piskni@deepview.cz

 

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280