Home Případové studie Smart metering

Smart metering

Zadání

Přední energetická společnost působící v Srbsku (dále jen „klient“) oslovila Deepview v souvislosti se záměrem realizace aktivit vycházejících z energetické strategie EU 2020 a vedoucích k naplnění tzv. „Energetických cílů 20-20-20“, mezi které patří:

 • 20% snížení energetické náročnosti ekonomiky,
 • 20% snížení emisí CO2 a
 • 20% zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě.

Za účelem naplnění cíle snižování energetické náročnosti se klient rozhodl realizovat projekt implementace AMI (Advanced Metering Infrastructure) a inteligentních měřících elektroměrů, tzv. „Smart Meters“, do distribuční sítě. Projekt zapadá do širšího konceptu budování inteligentních sítí „Smart Grids“, které v reálném čase sledují a vyhodnocují energetické toky a dokáží se přizpůsobovat změnám v poptávce a dodávce elektrické energie.

AMI a inteligentní elektroměry umožňují automatické řízení elektroměrů, měření spotřeby odběratelů v reálném čase, vzdálený odpočet elektroměrů, odpojení/připojení odběratelů a další pokročilé funkce, které výhledově umožní poskytování nových produktů/tarifů koncovým odběratelům.

Za účelem zajištění financování projektu si klient v roce 2010 nechal zpracovat studii proveditelnosti implementace AMI a inteligentních elektroměrů, na základě které mu bylo bankami EBRD a EIB schváleno poskytnutí úvěru ve výši 80 mil. EUR.

Vzhledem k dramatickému technologickému vývoji v oblasti smart meteringu a časovým prodlevám při přípravě projektu se klient před vypsáním výběrového řízení na dodávku projektu rozhodl aktualizovat technickou a funkční specifikaci tak, aby byla v souladu s nejlepší praxí v oboru a s aktuální nabídkou technologií.

Klient proto oslovil Deepview s žádostí o zpracování/aktualizaci studie proveditelnosti, související technické dokumentace a současně zpracoval ekonomické posouzení (BC) projektu.

Řešení

Deepview v rámci aktualizace studie proveditelnosti a technické dokumentace zjistilo, že původně navržené řešení implementace AMI a inteligentních elektroměrů je z části zastaralé a nezohledňuje technologický vývoj, ke kterému došlo v průběhu 3 let od schválení úvěru.

Aby Deepview identifikovalo, jaké technologie jsou pro klienta nejvhodnější, sestavila tým mezinárodních expertů, pokrývajících jednak znalosti místního prostředí a jeho specifik a jednak know-how v oblasti implementace smart meteringu v Evropě.

Zásadním přínosem byla expertíza v oblasti designu inteligentních elektroměrů a související infrastruktury, návrhu vhodného způsobu zajištění komunikace s přihlédnutím k aktuálním hrozbám v oblasti PLC technologií a v neposlední řadě expertíza v oblasti kybernetické bezpečnosti a projektového řízení.

Deepview formulovalo na základě aktuálního vývoje technologií v oblasti smart meteringu, aktuálních trendů, zkušeností z realizovaných a aktuálně probíhajících projektů technologická doporučení v následujících oblastech:

 • AMI (AMM/MDM) – včetně porovnání centralizovaného/decentralizovaného řešení a identifikace technicko – organizačních dopadů souvisejících s projektem „Unbundling“;
 • Inteligentní elektroměry – včetně doporučení minimálních funkčních a technických požadavků na elektroměry určené pro domácnosti a elektroměry pro velké komerční/průmyslové odběratele;
 • Koncentrátory – včetně porovnání tradičního přístupu s „gateway/router“ řešením;
 • Komunikační technologie – včetně porovnání výhod a nevýhod implementací PLC technologií podle různých mezinárodních standardů (FSK, OFDM – IEEE1901.2, G3 PLC, PRIME) a chováním v různých frekvenčních pásmech (CELENEC A, FCC);
 • Bezpečnost – včetně popisu požadavků na bezpečnostní architekturu AMI jako takovou, zajištění end-to-end bezpečnosti a výhod plynoucích z implementace IPv6;
 • Integrace – including requirements for CIM based ESB and integration with billing, DMS, CIS and other systems.

Tyto poznatky Deepview využilo pro aktualizaci funkční a technické specifikace řešení a zpracování detailního ekonomického posouzení (BC) projektu, ve které byly porovnány různé typy řešení z hlediska nákladů a výnosů.

Výstup

Know-how týmu mezinárodních expertů umožnilo společnosti Deepview identifikovat nejnovější trendy v oblasti smart meteringu a aktualizovat studii proveditelnosti, technickou a funkční specifikaci pro implementaci AMI řešení, které je přizpůsobeno specifickým podmínkám, ve kterých klient operuje.

Aktualizovaná studie proveditelnosti a technická dokumentace byla ze strany klienta přijata, interně schválena a následně použita pro přípravu zadávací dokumentace pro výběr vhodného dodavatele řešení.

Součástí studie proveditelnosti byly i následující výstupy:

 • Systémová architektura AMI;
 • Aktualizovaná funkční a technická specifikace řešení AMI;
 • Strategie implementace – včetně nákupní strategie a projektového plánu;
 • Návrh organizační struktury projektu a popis dopadů do organizační struktury klienta a interních procesů;
 • Analýza legislativních požadavků a posouzení souladu s projektem „Unbundling“;
 • Analýza rizik;
 • Detailní ekonomické posouzení projektu (BC).

V rámci BC byly identifikovány a kvantifikovány výnosy plynoucí z implementace, přičemž mezi nejvýznamnější patřily:

 • Snížení technických a netechnických ztrát distribuční sítě, které v roce 2013 činily téměř 16 % z celkové produkce.
 • Snížení nákladů na zajištění manuálních odpočtů elektroměrů.
 • Snížení objemu neuhrazených pohledávek odběratelů.
 • Snížení nákladů na odpojení a opětovné připojení odběratelů.
 • Zjednodušení identifikace a zrychlení reakce při výskytu nelegálních odběrů či pokusů o manipulaci s elektroměry.

Všechny případové studie

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280