Home Případové studie Unbundling v energetice

Unbundling v energetice

Zadání

Turecká energetická společnost (dále jen „klient“) angažovala společnost Deepview k vytvoření servisního katalogu ICT služeb. Tento katalog byl nezbytný k provedení následného oddělení kontroly energetické společnosti nad energetickými přenosovými sítěmi a výrobou (a distribucí) energie (tzv. unbundling) vyžadovaného lokální legislativou.

Řešení                 

Deepview zahájila sérii schůzek s vedením ICT oddělení klienta a s pracovníky tohoto oddělení za účelem identifikace ICT služeb poskytovaných v rámci distribuce energie. Cílem těchto schůzek bylo objasnit, jaká SW řešení jsou pro poskytování služeb využita a jaká je jejich nákladnost. Za účelem získání těchto informací bylo provedeno celkem cca 10 pohovorů se zaměstnanci klienta na různých pracovištích v Turecku. 

Detailní informace o ICT službách byly následně použity pro vytvoření alokačního modelu, který umožnil vypočítat, jak se změní nákladovost procesů v důsledku změny nebo úpravy používaných ICT systémů. Na základě poznatků získaných díky alokačnímu modelu bylo klientovi doporučeno, jaké ICT řešení je vhodné v rámci unbundlingu použít.

Výstup

Klient provedl unbundling na základě doporučení společnosti Deepview a implementoval jí navrhované ICT řešení. Alokační model použil pro vysvětlení alokace nákladů mezi různé subjekty regulátorovi. Vytvořený servisní katalog dal klientovi možnost monitorovat jednotlivé služby poskytované společností z hlediska jejich efektivity a nákladovosti.


Všechny případové studie

Copyright 2024 Deepview s.r.o.
Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana / Tel. +420 222 362 033, Fax. +420 222 362 280